Termes i condicions generals de venda

1. Condicions Generals i informació prèvia

1.1. Les presents condicions generals de la contractació regularan les relacions sorgides entre Mariona Clavé Castell amb NIF número 43434813A, amb domicili social carrer Pompeu Fabra, 6, 08791 Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona), i telèfon 626155782 i els tercers (d’ara endavant el Client) que contractin la prestació de serveis o productes oferts.

1.2.- El redactat de les presents condicions generals ha estat confeccionat amb la finalitat de complir escrupolosament amb la legislació vigent. No obstant això, en cas de dubte o indefinició prevaldran les normes de caràcter imperatiu previstes a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls a la societat de la informació; el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris; la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç detallista, i totes les altres disposicions que puguin ser aplicables.

1.3. Qualsevol comanda efectuada a Mariona Clavé Castell a través de la pàgina web www.marionaclave.com, està subjecte a les presents condicions generals de venda o contractació. Havent fet una comanda, vostè reconeix haver-les llegit, entès i acceptat sense reserva.

1.4. Per poder realitzar una comanda a la botiga on-line de la web www.marionaclave.com, cal que t’hagis registrat prèviament i haver obert un compte personal en aquest web. Has d’assegurar-te de l’exactitud i veracitat de les dades proporcionades en registrar-te, i de l’actualització si escau.

1.5. El client es compromet a mantenir estricta confidencialitat de la contrasenya escollida en el moment del registre i a no divulgar-la a tercers, quedant exonerada Mariona Clavé Castell de cap responsabilitat per l’ús fraudulent de la contrasenya o dades d’identificació.

1.6. Tots els tràmits necessaris per a l’adquisició dels productes oferts i/o prestació de serveis, són els descrits en les presents condicions generals de venda, així com els específics que s’indiquin a la pantalla durant el procés de contractació.

1.7. Mariona Clavé Castell emmagatzemarà tota la informació subministrada durant el procés de contractació, de manera que el client podrà, prèvia sol·licitud via e-mail o per qualsevol altre mitjà escrit, sol·licitar informació relacionada amb les operacions per ell efectuades, i si escau procedir a la correcció d’errors en la introducció de dades o qualsevol altra informació que pugui ser rellevant a les teves dades d’identificació.

1.8. Cada vegada que el client formalitzi la contractació a través de la confirmació de la comanda, podrà imprimir les presents condicions generals de la contractació que formaran part de l’acord subscrit entre Mariona Clavé Castell i el client excloent l’aplicació de qualssevol altre, llevat que s’haguessin acordat expressament i per escrit entre tu i Mariona Clavé Castell.

1.9. Les presents condicions generals estan disponibles a l’idioma català.

2.- Comandes

2.1. Les comandes seran efectuades a través de les indicacions contingudes a la pàgina web www.marionaclave.com. Per fer la teva comanda, heu de seguir les instruccions indicades a la pàgina i omplir el formulari de comanda que set mostra.

2.2. Efectuada la comanda pel client, Mariona Clavé Castell es reserva la facultat d’acceptar o rebutjar la comanda segons la verificació de disponibilitat del producte, o altres detalls concernents al client que poguessin donar lloc a la no acceptació de la seva comanda.

2.3. En cas que la comanda s’hagi tramitat amb èxit, Mariona Clavé Castell ho notificarà mitjançant l’enviament d’una confirmació de comanda via e-mail. Només i exclusivament en el cas que vostè rebi la confirmació de la comanda, es podrà considerar perfeccionat el contracte amb efectes vinculants i obligatoris per a les dues parts. Per tant, la comanda que realitzes en aquest lloc web no constituirà un contracte vinculant o de compliment obligat fins que Mariona Clavé Castell t’enviï una confirmació per correu electrònic.

2.4. En cas de no poder acceptar la seva comanda, pels motius que siguin, Mariona Clavé Castell us informarà d’això en el termini de vint-i-quatre hores (24h en dia laborable).

2.5. Mariona Clavé Castell us informa que els productes i serveis oferts en aquesta pàgina web, estan pensats exclusivament per ser subministrats al territori de la Unió Europea (excloent Ceuta i Melilla), i queda exclòs el subministrament fora de l’àmbit geogràfic indicat, i en aquest cas us serà notificat mitjançant un missatge d’error que apareixerà durant la tramitació de la comanda.

2.6. En cas que tingueu un codi de descompte vigent, en podreu fer us al tramitar la comanda, a l’últim pas abans de fer el pagament. Només es pot fer us d’un sol codi de descompte per comanda.

3. Lliurament dels productes

3.1. Totes les comandes confirmades són lliurades a l’adreça indicada pel client. Mariona Clavé Castell s’esforça a procedir als lliuraments en 7 dies laborables (excloent caps de setmana i festius). En tot cas, poden sorgir imprevistos que impedeixin garantir a Mariona Clavé Castell l’estricte compliment de les dates de lliurament previstes.

3.2. La responsabilitat de la mercaderia i els riscos de pèrdua o deteriorament de la comanda són transferits al client en el moment del lliurament.

3.3. El client, al rebre el producte a l’adreça de lliurament facilitada, rebrà una factura o copia de la comanda.

4. Verificació de mercaderia

4.1. És la seva responsabilitat verificar l’estat del producte enviat. En cas que observi que el producte està en mal estat, cal posar-se en contacte amb Mariona Clavé Castell al telèfon 626155782.

5. Anul·lació i cancel·lació de comanda, dret de desistiment dels consumidors

5.1. Si la comanda efectuada no pot ser lliurada al client després d’haver intentat contactar-hi dues vegades, la comanda serà anul·lada i Mariona Clavé Castell abonarà l’import total de l’esmentada comanda (excloent-hi les despeses d’enviament). En cas de pagament per targeta de crèdit, la devolució de l’import es farà dins el termini de 14 (catorze) dies naturals directament al compte bancari corresponent. Aquesta anul·lació serà comunicada al client mitjançant e-mail.

5.2. El client podrà retornar la comanda sempre i quan no estigui deteriorada per un us indegut de la mateixa, dins un termini de 3 (tres) dies laborables, des de la recepció de la comanda.

En cas d’exercir el dret de desistiment, els clients hauran de contactar amb Mariona Clavé Castell mitjançant correu electrònic a info@marionaclave.com per sol·licitar l’anul·lació de la comanda.

Mariona Clavé Castell organitzarà la recollida dels productes al domicili del client on s’ha fet la entrega de la comanda, en un termini de 7 (set) dies laborables i comprovarà l’estat dels articles.

Mariona Clavé Castell no es farà responsable de les comandes retornades que no hagin estat tramitades i gestionades a través del correu electrònic info@marionaclave.com. Si es gestiona una devolució per compte propi, sense fer ús dels serveis oferts per Mariona Clavé Castell en aquests casos, haurà de fer-se càrrec dels costos d’enviament i Mariona Clavé Castell no es farà responsable de l’enviament fins que aquest arribi a les seves instal·lacions.

5.3. Mariona Clavé Castell podrà negar-se a acceptar la devolució del producte quan aquesta es sol·liciti fora del termini de 3 (tres) dies laborables previst al present condicionat general.

5.4. Un cop siguin tornats els productes, de conformitat amb les indicacions anteriorment esmentades, Mariona Clavé Castell procedirà en el termini màxim de 14 (catorze) dies laborables des de la data en què es rebin els productes, a reintegrar al Client les quantitats efectivament satisfetes per aquell mitjançant abonament al compte de la targeta de crèdit o per qualsevol altre mitjà de pagament que permeti el reintegrament.

5.5. Els productes retornats seran recollits per personal autoritzat per Mariona Clavé Castell, sense cap despesa per al client, havent d’estar disponibles els productes per a la seva recollida en el moment en què raonablement sigui requerit per Mariona Clavé Castell.

6. Preu

6.1. Els preus aplicables als productes i les despeses d’enviament són aquells que figuren a la pàgina web www.marionaclave.com, corresponents al dia de la realització de la comanda.

6.2. Mariona Clavé Castell es reserva el dret de modificar els preus dels productes i les despeses d’enviament en qualsevol moment, i en aquest cas aquesta modificació serà degudament visible a la pàgina web. En tot cas, qualsevol variació dels preus dels productes i despeses d’enviament no serà aplicable a les comandes efectuades pel client i confirmades per Mariona Clavé Castell amb data anterior a l’eventual modificació.

7. Pagament

7.1. Targeta de crèdit o dèbit. El càrrec de la targeta es farà en el moment de la confirmació de la comanda.

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat standard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmetis viatja xifrada a través de la xarxa.

7.2. Transferència bancària. Al seleccionar la transferència bancària rebràs, junt amb la confirmació de la teva comanda, les dades bancàries de Mariona Clavé Castell. Es molt important que al realitzar la transferència s’indiqui en l’assumpte el número de comanda, així com el teu nom i cognoms i realitzar la transferència dins els 3 (tres) dies naturals posteriors a la data de la confirmació de la comanda. Si dins aquest termini no es rep el pagament, la comanda serà anul·lada.

Si ho desitges, pots enviar-me el justificant de la transferència bancària per correu a info@marionaclave.com. En qualsevol cas, no es considerarà efectiva la comanda fins la confirmació de que la transferència bancària ha estat rebuda per part de Mariona Clavé Castell.

Recordar que el pagament s’ha de realitza en Euros i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel teu compte. En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d’Espanya, és molt important per ordenar la transferència, que el seu banc sàpiga que s’ha de fer càrrec de les comissions en origen i aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. De no ser així, Mariona Clavé Castell podria paralitzar l’enviament de la teva comanda al no rebre la quantitat integrada del mateix. Les possibles comissions de canvi i bancàries corren a a càrrec del client.

8. Garanties

8.1.Mariona Clavé Castell quedarà exempt de qualsevol responsabilitat per l’ús inadequat dels productes o per qualsevol manipulació, modificació o deformació del producte aliena a Mariona Clavé Castell.

9. Protecció de dades

9.1. Totes aquelles dades de caràcter personal subministrades pel client a Mariona Clavé Castell seran tractades de conformitat amb la legislació vigent. El client pot consultar la política de privadesa de Mariona Clavé Castell a través de la informació continguda a la pàgina web www.marionaclave.com.

9.2. En el moment de procedir a la recollida de les dades sindicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de petició. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per a les quals eren sol·licitades. Addicionalment, es podran facilitar dades de manera voluntària amb l’objectiu que es puguin prestar de manera més òptima els serveis oferts.

Les dades personals que ens faciliti s’incorporaran a un fitxer el responsable del qual és Mariona Clavé Castell i seran tractades per fer-li arribar informació i publicitat dels meus productes i serveis, conèixer la seva opinió i valoració sobre aquests, els seus hàbits de consum. Aquestes comunicacions us seran remeses al teu correu electrònic, si ens ho facilites.

Pots exercitar en qualsevol moment el teu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament o revocació, adreçan-te a Mariona Clavé Castell a través del correu electrònic info@marionaclave.com.

10. Dret aplicable

10.1. La venda de productes oferts, així com les presents condicions de venda estan sotmeses a la legislació vigent a Espanya.

10.2. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i als tribunals del domicili de l’usuari.

11. Miscel·lània

11.1. Pots accedir a tota la informació relativa a les polítiques de Mariona Clavé Castell i avisos legals a la pàgina web www.marionaclave.com.

Darrera actualització: 20 de juny de 2022

Carrito de compra

Aquest lloc web utilitza cookies perquè tinguis la millor experiència d'usuari. Si continues navegant estàs donant el teu consentiment per a l'acceptació de les mencionades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxa l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies